CANTORIE - XIX)

 

 

_____________________________________

 

 

     

 

Assisi, Duomo di San Rufino, Organo Chichi